ගොතටුවට සහ මුල්ලේරියාවට ඇඳිරිනීතිය

by Ravi Gamage

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොතටුව සහ මුල්ලේරියාව යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා අද රාත්‍රී 7.00 සිට නැවත දැනුම්දෙනතුරු නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය බල පැවැත්වෙනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....