කළුතර ගම් 4ක් ලොක්ඩවුන්

by Ravi Gamage

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගුලුවිට දකුණ, වෙදවත්ත, මදුරුමස්විල හා මාකලන්දාව යන ගම්මාන වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර ඇති බව කොවිඩ් 19 වැලැක්වීමේ ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය වාර්තා කරනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....