මරදානට සහ දෙමටගොඩටත් ඇඳිරිනීතිය

by Ravi Gamage

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මරදාන සහ දෙමටගොඩ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබෙනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....