ජාතික පාසල්වල අතරමැදි පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

by Ravi Gamage

දිවයිනේ සියලුම ජාතික පාසල්වල අතරමැදි පන්තිවලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම නැවත දැනුම්දෙනතුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. ඒ පිළිබඳව නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය පහතින්.


ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය
2020.09.23

අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුලත් කිරීම නැවත දැනුම්දෙනතුරු අත්හිටුවයි.

දිවයිනේ සියලුම ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා දැනට පවත්නා ක්‍රමවේදය යටතේ අතරමැදි පන්තිවලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම නැවත දැනුම්දෙනතුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

මාධ්‍ය ඒකකය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....