මන්ත්‍රී අතාවුල්ලා පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබෙන් එලියට

by Ravi Gamage

ජාතික කොංග්‍රස් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී A.L.M. අතවුල්ලා මහතා අද පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ඒ මහතා අද ඇඳගෙන ආ ඇඳුම ස්ථාවර නියෝගවලට අනුව පටහැනි වීම නිසා පාර්ලිමේන්තු නිලධාරින් විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

අත් රහිත කබායක් සහ වෙනත් වර්ණ කමිසයකින් සැරසී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි මන්ත‍්‍රීවරයාට සබා ගැබෙන් ඉවත් වන්නැයි නිලධාරීන් පැවසුව ද ඔහු මුලින් ඊට එකඟ නොවීය. පසුව එකග වී ඉවත් වී ගියේය.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....