ලස්සනම කණ්ණාඩි එකතුවක්

by Ravi Gamage

නිවසක විසින්ත කාමරයට කණ්ණාඩියක් සවිකිරීම අද ඊයෙක කරපු දෙයක් නෙවෙයි. වලව් පැලැන්තියේ අය පවා ලස්සනට එහෙමත් නැත්තම් වෙනයම් හේතුවක් අරඹයා නිවසේ සාලයේ එහෙමත් නැත්තනම් විසින්ත කාමරයේ කණ්ණාඩියක් සවි කරලා තිබුණා. ඉතින් හැමදාම දකින හැමතැනම දකින රවුම් හෝ කොටු හැඩයට අමතරව හදලා තියෙන මේ කණ්ණාඩි එකතුවෙන් බලන්න ඔයාගේ නිවසටත් අලුත් පෙනුමක් එකතු කරගන්න පුලුවන්ද කියලා.

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....