සඳුදා ආරම්භ වන පාසල් ශ්‍රේණි මොනවාද?

by Ravi Gamage

ලබන සඳුදා (27)  ආරම්භ කෙරෙන්නේ 11, 12 සහ 13 යන ශ්‍රේණි පමණක් වන අතර අගෝස්තු මස 10 වැනිදා සිට සියලුම ශ්‍රේණි ආරම්භ කිරීමට නියමිත වනවා.

එමෙන්ම ලබන සඳුදා සිට ආරම්භ කෙරෙන ශ්‍රේණි සඳහා සවස 3.30 දක්වා ඉගැන්වීම් කළ යුතු බවත්, එම ශ්‍රේණිවලට අදාළ ගුරුවරුන් හැර වෙනත් ගුරුවරුන් පාසලට පැමිණීම අවශ්‍ය නොවන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....