අහක යන ටයර් එක පුටුවක් කරමු

by Ravi Gamage

ඔයාගේ ගෙදර අහක දාලා තියෙන වාහන ටයර් තියෙනවද?

මේ ටයර් එකක් ලස්සන පුටුවක් නැත්තම් ස්ටූල් එකක් විදියට හදාගන්න පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ.

මේකට ඔයාට ඕනි වෙන්නේ ටයර් එකක්, ලණු කැරැල්ලක්, ලෑල්ලක්, හොඳින් ඇලවෙන ගම් වර්ගයක් විතරයි.

පහළ තියෙන රූපේ විදියට මුලින්ම ටයර් එකේ මැද කොටස ලෑල්ලෙන් රවුමක් කපලා අලවාගන්න.
(මතක තියාගන්න ඔයා මේක ඉදගන්න පාවිච්චි කරනවානම් හයිය ලෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න)

ඊටපස්සේ මුලු ටයර් එකේම ගම් ගාලා, ලණුවලින් ඔතාගන්න. ලණුවලට උඩිනුත් ගම් ගාගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි.

#සූ

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....