මව හා පියාගේ විවාහක/අවිවාහක බව උප්පැන්න සහතිකයෙන් ඉවතට

by Ravi Gamage

උප්පැන්න සහතිකයෙන් මව සහ පියාගේ විවාහක අවිවාහක බව හා ජන වර්ගය යන ශීර්ෂ ඉවත් කිරීමට රෙජිස්ටාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

රෙජිස්ටාර් ජනරාල් එන්.සී විතානගේ මහතා පෙන්වා දුන්නේ මව සහ පියාගේ විවාහක/අවිවාහක බව යන කාරණය හේතුවෙන් බොහෝ දරුවන් මුහුණ දෙන සමාජ ගැටලු සලකා බලා එම තීරණය ගත් බවයි.

මීට අමතරව මෙරට සියලු පුරවැසියන්ට නව උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ලෙස සටහන් කරමින් බව ද, නව ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීම ඉදිරි මහමැතිවරණයෙන් පසුව සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද රෙජිස්ටාර් ජනරාල් එන්. සී විතානගේ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....