චබී ඔයාට ගැළපෙන විලාසිතා

ඔයා චබීද? එහෙමත් නැත්තම් ප්ලස් සයිස්ද?

ඔයාගේ ඇඟේ සයිස් එක නිසා ෆැෂන් කරන්න බෑ කියලා දුකින් ද ඉන්නේ?

මේ පින්තූර දැක්කම ඔයාට හිතෙයි ඔයාට තියෙන්නේ ෆැෂන් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් සයිස් ඇඟක් කියලා..

#සූ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here